• بهروز جوزی نجف آبادی

    عضو
    6 بهمن 1399 در 10:31 قبل از ظهر

    با سلام و احترام.

    در قانون جدید (بیمه اجباری خسارات وارده شده به اشخاص ثالث) کلیه اشخاص به جز راننده شخص ثالث محسوب شده اند. در تبصره2 ماده2 این قانون قید شده” در هر حال خسارت واردشده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد”.بنابراین در یک تفسیر کلیه خسارات ناشی از حوادث نقلیه موتوری در محدوده کارگاه از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل رسیدگی است. حوادث موضوع این قانون در ارتباط با فعل راننده مسبب حادثه است. اما اگر حادثه ناشی از وسیله نقلیه در محدوده کارگاه رخ داده باشد فعل یا ترک فعل کارفرما یا افراد دیگری به جز راننده ممکن است دخیل باشد. بنابراین فقط اگر حادثه به فعل راننده منتسب شود فرد آسیب دیده طبق قانون، شخص ثالث است و خسارت از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما قابل رسیدگی نخواهد بود. لذا تعریف حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری و حوادث ناشی از کار باید از یکدیگر تفکیک شود. حوادث ناشی از وسیله نقلیه به فعل راننده مربوط می شود.