• محمدسعید الفتی

  عضو
  5 بهمن 1399 در 6:55 بعد از ظهر

  جناب آقای آرام فر. سلام.

  به مفهوم عام هر شخصی غیر کارفرما که مسئول خسارت (که ممکن
  است درصد یا نسبتی از خسارت متوجه اوباشد) از دیدگاه روابط بین کارفرما و تأمین
  اجتماعی می تواند ثالث محسوب شود. ثالث را در اینجا باید مسئول خسارت تعبیر کرد که
  سازمان برای بازیابی هزینه های پرداختی بابت حادثه می تواند به او مراجعه کند. حتی
  بحث است در اینکه اگر مسبب حادثه کارگر همکار او باشد، علی رغم مفاد ماده 12 قانون
  مسئولیت مدنی که مسئولیت کارفرما در مورد تقصیر کارگرش مفروض است، تأمین اجتماعی
  نمی تواند در این خصوص به کارفرما مراجعه کند. البته استحضار دارید که نمی شود حکم
  کلی صادر کرد و باید به روند هر پرونده یا موضوع خسارت توجه کرد و ممکن است شخص
  رسیدگی کننده به موضوع خسارت نظرات دیگری داشته باشد.