• مهرنوش نجابتي

  عضو
  4 بهمن 1399 در 4:35 بعد از ظهر

  با سلام خدمت اعضای محترم

  برداشت من از موضوع مطرح شده توسط جناب آقای نصرتی این است که آیا تأمین اجتماعی حق مراجعه به سایر مقصرین به غیر از کارفرمای مستقیم زیان دیده را دارد یا خیر؟ پاسخ من مثبت هست کما اینکه در چند مورد پرونده ای که من رسیدگی کرده ام نمونه اخطاریه هایی از سازمان تأمین اجتماعی دیده ام که به غیر از کارفرمای مستقیم کارگر زیان دیده، برای سایر مقصرین حادثه هم اخطاریه ارسال شده است.

  این موضوع از بند 38 دستورالعمل اجرایی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل نیز قابل استنتاج است:

  “در مـواردی کـه بـر اسـاس گـزارش بـازرس اداره کار و آراء صـادره از
  سـوی مراجـع قضایـی علاوه بـر کارفرمای مسـتقیم میـزان قصور سـایر افراد
  و یـا عوامـل دخیـل در بـروز حادثـه اعـم از واگذارنـده کار، پیمانـکار به دلیل
  عـدم رعایـت نظامـات ایمنی به تفکیک مشـخص و این موضوع بـرای مراجع
  ذیصلاح محـرز و اثبـات گردیـده باشـد، می تـوان بـه افراد موصـوف جهت اعمـال مـاده 66 قانـون و وصـول خسـارات وارده به سـازمان مراجعـه نمود.”