• محمدتقی آرام فر

    عضو
    4 بهمن 1399 در 4:00 بعد از ظهر

    اهم وظایف و اختیارات مجری ذیصلاح بعنوان مدیر و مسئول عملیات اجرایی و نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان به اختصار عبارتست از:1- فنی و اجرایی 2-مالی و اداری.

    در بخش فنی مواردی مانند: اخذ تاییدیه ، تهیه نقشه و … مطرح است و در بخش مالی و اداری نیز : برآورد هزینه ها ، برآورد نیروی کار ، ارائه لیست دستمزد نیروی کار به کارفرما و … .

    لذا با توجه به موارد فوق و توضیحات ارائه شده از سوی جناب آقای عظیمی ، به نظر بنده چون ایشان نماینده مالک یا کرفرما می باشد ، موارد مذکور در ماده 66 متوجه ایشان نبوده و مربوط به کارفرما یا مالک پروژه است .