• محمدتقی آرام فر

    عضو
    22 آذر 1399 در 8:11 قبل از ظهر

    ضمن تایید فرمایش حضرتعالی، کلمه هجوم در استثنائات بیمه نامه های تمام خطر مهندسی نیز قید شده است .