• مصطفی ملکی

    عضو
    12 آذر 1399 در 4:09 بعد از ظهر

    با نظر آقای عظیمی موافق هستم اما فکر میکنم این موضوع میبایست به صورت شفاف در متن شرایط عمومی بیمه نامه درج و توضیح داده شود که خسارت فقط به مالک یا وکیل قانونی وی پرداخت خواهد شد. در واقع وقتی نام شخصی به عنوان بیمه گذار در بیمه نامه درج شده و حق بیمه از آن شخص دریافت میشود نوعی حق برای دریافت خسارت نیز به ذهن متبادر مینماید که میطلبد در هنگام صدور این شائبه برطرف شود.