• علی اصغر باقرزاد

    عضو
    13 اسفند 1402 در 9:44 قبل از ظهر

    در پاسخ به بازیافت خسارت نیز باید عنوان داشت

    با توجه به داشتن بیمه ی مسئولیت . و نظر به تقصیر کارفرما که در نظریه ی کارشناس کار عنوان شده است ریکاوری موضوع منتفی می‌باشد.