• علی محمدی امافتی

    عضو
    29 بهمن 1402 در 10:54 بعد از ظهر

    باسلام واحتراما ،باتوجه به اینکه خودتان فرمودید قاضی محترم بادر نظر گرفتن جمیع جهات پرونده وتشخیص به اینکه نظر کارشناس برای قاضی الزام آور نبوده ،قاضی پرونده حتی می تواند نظر کارشناس را کلآ رد کند ورای نهایی را با تشخیص خود صادر نماید،بهترین روش اعتراض به رای قاضی پرونده وتهیه مدارک ومستندات محکمه پسند ،قاضی را مجاب به دادن رای به نفع خود نمود به هرحال خوشبختانه ویا متاسفانه نظر نهایی با قاضی پرونده می باشد