• علی محمدی امافتی

    عضو
    29 بهمن 1402 در 9:09 بعد از ظهر

    باسلام واحترام باتوجه به خرید بیمه نامه درسال ۱۴۰۱ ورای قطعی در۱۴۰۲ وپرداخت دیه به نرخ روز می باشد وپوشش تعدد دیات دوسال متوالی به مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال خریداری شده غرامت فوت ونقص عضو از ۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ افزایش یافته وبه روش زیر محاسبه وپرداخت می‌شود. ۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰×۸۹/۴۸۹÷۱۰۰=۸/۰۵۴/۰۱۰/۰۰۰ کل خسارت برمبنای درصد پزشکی قانونی. ۸۰/۵۴۰/۱۰۰/۰۰۰×۷۰÷۱۰۰=۵/۶۳۷/۸۰۷/۰۰۰خسارت پرداختی نهایی بیمه به حادثه دیده

    و به این دلیل اینجور محاسبه شد که چون درصد خسارت از ۱۰۰٪ تجاوز نکرده فقط افزایش ریالی سال رای نهایی دادگاه محاسبه میشه و تعدد دیات تعلق نمی گیره