• مهسا فتاحي

    عضو
    25 بهمن 1402 در 10:20 بعد از ظهر

    باسلام خدمت اعضاي گروه

    به نظر من روش اول محاسبه خسارت با توجه به محكوميت بيمه گذار صحیح مي باشد.

    با توجه به تبصره ٢ پوشش تعدد ديات سقف سرمايه تا مبلغ ٦.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال افزايش و با ميزان غرامت فوت و نقص عضو(٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) مبلغ قابل پرداخت خسارت ١٥.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال مي باشد.