• محمد جواد خسروپور

  عضو
  25 بهمن 1402 در 8:47 بعد از ظهر

  در خصوص نحوه محاسبه دیه دوم، مطابق متون صریح قوانین مصوب، مواردی چند به شرح زیر به عرض می‌رساند:

  1- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

  ماده یک:

  هر کس در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی …… لطمه ای وارد نمایدکه موجب ضرر مادی …… شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

  ماده دو:

  همچنین در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی به زیاندیده شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر ……… او را به جبران خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

  2- شرایط عمومی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان (آیین نامه 98 شورایعالی بیمه)

  بند 3 ماده 2:

  بیمه گذار هر شخص حقیقی یا …….. مسئولیت خود و در صورت لزوم عوامل …….. تحت پوشش قرار داده است.

  بند 6 ماده 2:

  خسارت: دیه یا ارش ناشی از صدمه بدنی یا فوت کارکنان و همچنین هزینه پزشکی آنها …….. مشروط بر آنکه طبق رأی مراجع قضایی، بیمه گذار محکوم به پرداخت آن شده باشد.

  ماده 3:

  موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه‌گذار …… به کارکنان وارد شود.

  ماده 13:

  با صدور بیمه نامه بیمه‌گر متعهد است در صورت وقوع حادثه تحت پوشش و احراز مسئولیت بیمه‌گذار و یا …… و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه پرداخت نماید …… در صورت عدم توافق، میزان خسارت قابل پرداخت بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار که توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود و اعمال آن روی معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج روز، محاسبه و پرداخت می‌شود …… . در هر صورت حداکثر مبلغ خسارت قابل پرداخت در هر حادثه تحت پوشش برای هر نفر، از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

  4- بخشنامه شماره 12342 مورخ 13 / 4/ 87 بیمه مرکزی با موضوع جبران خسارت تا سقف تعهد بیمه نامه مسئوليت کارفرما

  برخي از شركت هاي بيمه با استناد به شرايط عمومي مورد عمل خود در بيمه نامه مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان، در صورتیکه بيمه گذار از سوي مراجع قضايي به پرداخت ديه محكوم شود خسارت را بر اساس درصدهاي تعيين شده توسط مراجع مزبور …….. بيمه گر متعهد به جبران خسارت تعيين شده توسط مراجع ذي صلاح قضائي تا سقف تعهدات مندرج در شرايط خصوصي بيمه نامه مي باشد ……..

  5- بخشنامه شماره 37754 / 401 / 95 مورخ 03 / 08 / 95 بیمه مرکزی با موضوع الزام شرکت‌های بیمه به رعایت کامل مفاد ماده 14 آیین‌نامه شماره 80 …….

  …….. برخلاف تبصره ماده 14 آئین نامه شماره 80 مصوب شورای عالی بیمه، خسارت متعلقه را به نحو ناصحیح محاسبه و پرداخت می نمایند. با توجه به مراتب فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق زیاندیدگان و بیمه گذاران اين رشته بیمه، مقتضی است واحدهای تابعه ی شرکت های بیمه غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقض عضو را به نحو صحیح محاسبه ……. همچنین در راستای اجرای ماده 33 آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه، مراتب رعايت کامل مفاد ماده 14 آئین نامه شماره 80 ) و تبصره مربوط …… اقدام نمایند.

  همانگونه که مستحضرید، آنچه که از تمام مواد قانونی فوق استنباط می‌شود بیمه‌گذار صرفاً نسبت به پرداخت آن میزان از تقصیر خود در بروز صدمه وارده به زیاندیده، محکوم به پرداخت دیه می‌شود و نسبت به مابقی آن بری‌الذمه می‌گردد که به تبع آن بیمه‌گر مسئولیت نیز، متعهد به جبران آن بخش از خسارت که ناشی از مسئولیت بیمه گذار است، اقدام خواهد نمود. این مهم به وضوح در مواد 452 قانون مجازات اسلامی با موضوع، دیه احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دارد؛ 506 با موضوع قاعده تسبیب؛ 526 با موضوع مسئولیت افراد در بروز صدمه وارده به زیاندیده و 492 قانون مورد اشاره، بیان شده است، همچنین در متن پوشش بیمه‌ای سرمایه دیه دوم نیز با صراحت بیان شده است “…… طبق رای مراجع قضایی بیمه گذار به پرداخت بیش از یک دیه و یا دیات غیرمسری به هر یک از کارکنان محکوم گردد ……..” لذا در خصوص نحوه محاسبه خساراتی که میزان مسئولیت بیمه‌گذار ( درصد قصور * میزان صدمات) در صدمه وارد به مصدوم بالای 100 % باشد که در قانون مجازات اسلامی به تعدد دیه مصطلح است، مطابق متون صریح قانون باید براساس محکومیت بیمه‌گذار محاسبه گردد نه صرفاً میزان صدمات وارده به زیاندیده در نتیجه محاسبه روش اول صحیح می باشد.