• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 بهمن 1402 در 10:59 بعد از ظهر
  بخش (ب)؛ حفاری مجدد / هزینه اضافی 

  اگر خاطرتان باشد پیش از این گفتیم که بخش دوم این بیمه نامه، حفاری مجدد و هزینه‌های اضافی را پوشش می‌دهد. حال می‌خواهیم به این بخش بپردازیم.

  تعهدات پوشش پایه:

  تعهدات بخش دوم این بیمه نامه برای بازپرداخت هزینه‌های واقعی و یا مخارجی است که بیمه گذار به طور معقول متحمل شده برای بازسازی یا حفر مجدد چاه بیمه‌شده در این قرارداد، یا هر بخشی از آن، که در نتیجه وقوع حوادث تحت پوشش، از بین رفته یا آسیب دیده و از محل بخش A از این بیمه نامه قابل پرداخت باشد. مشروط به اینکه مشمول فرانشیز مذکور در بخش A بیمه نامه نباشد.