• فرهاد عظیمی

  عضو
  8 آذر 1402 در 11:41 بعد از ظهر

  ضمن تایید صحبت خانم نظر باید اضافه کنم که در آیین نامه شماره ۹۸ شورای عالی بیمه اصطلاح «عوامل اجرایی» ابداع شده است.<div>

  بر این اساس اگر بیمه نامه را پیمانکار اصلی خریداری کرده باشد در این صورت او بیمه گذار است و پیمانکاران فرعی را باید عوامل اجرایی پیمانکار اصلی بدانیم.

  در این حالت اگر در زمان صدور بیمه نامه مشخصات عوامل اجرایی در زمان صدور بیمه نامه به بیمه‌گر اعلام شده باشد مسئولیت آنها نیز تحت پوشش بیمه نامه است.

  البته باید اضافه نمود که اعضای کارگروه بیمه‌های مسئولیت سندیکای بیمه‌گران ایران توافق نموده‌اند که در پروژه‌های ساختمانی نیازی نیست در ابتدای قرارداد بیمه مشخصات عوامل اجرایی اعلام شود.

  بلکه اگر بعد از حادثه نیز مدارکی دال بر پیمانکار بودن آنها ارائه شود پذیرفته می‌شود.

  </div>