• علی اصغر کاووسی

  عضو
  15 مهر 1402 در 8:59 بعد از ظهر

  حالت هایی وجود دارد که علی رغم کم بیمه گی، بیمه گر در زمان خسارت، حق اعمال قاعده نسبی را ندارد. یکی از این موارد صدور بیمه نامه با ارزش توافق شده (Agreed Value) است.

  بیمه نامه با ارزش توافق شده (Agreed Value):

  گاهی بیمه گر و بیمه گزار بر سر ارزش واقعی دارایی ای که می خواهند تحت پوشش بیمه درآورند در زمان صدور بیمه نامه اختلاف دارند. بنابراین تصمیم می گیرند که بیمه نامه را با ارزشی که مورد توافق هر دو طرف می باشد بیمه نمایند. به این حالت بیمه «با ارزش توافق شده» می گویند. در چنین مواردی اگر خسارتی وارد شود، بیمه گر نمی تواند به بهانه کم بیمه شدگی، اقدام به اعمال ماده ۱۰ یا قاعده نسبی نماید. چون بیمه نامه با ارزش توافق شده صادر شده است و شرکت بیمه خسارت را تا سرمایه بیمه نامه بدون اعمال ماده ۱۰ یا قاعده نسبی خسارت پرداخت می کند.

  به عنوان مثال، فرض کنید که شخصی می خواهد یک هواپیما یا کشتی را بیمه کند . بیمه گزار مدعی است که دارایی وی ده میلیون دلار می ارزد ولی بیمه گر می گوید پانزده میلیون دلار می ارزد. یا فرض کنید حدود قیمت را می دانند ولی هیچ یک قیمت دقیق را ندارد و کارشناسی هم برای ارزشگذاری یافت نمی شود. در این حالت دو طرف تصمیم می گیرند بیمه نامه را مثلا با 12 میلیون دلار صادر نمایند. در این روش صدور حتما باید عبارت زیر در بیمه نامه نوشته شود:

  این بیمه نامه با «ارزش توافق شده» صادر شده است و در زمان خسارت بیمه گر حق اعمال قاعده نسبی را ندارد.