• علی اصغر کاووسی

  عضو
  9 مهر 1402 در 2:07 بعد از ظهر

  قاعده نسبی سرمایه

  قاعده نسبی سرمایه در بیمه های اموال کاربرد دارد. اگر بیمه گزار سرمایه تحت پوشش بیمه نامه را کمتر از واقعیت اعلام کند در زمان محاسبه خسارت به همان نسبتی که سرمایه را کمتر اعلام نموده، خسارت کمتری خواهد گرفت.

  مجوز بیمه گران برای اعمال قاعده نسبی سرمایه در ماده ده قانون بیمه مصوب 1316 داده شده است. این ماده می گوید:

  ماده 10- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

  به مثال زیر دربیمه بدنه توجه فرمائید:

  بیمه گزار خودروی خود را به مبلغ 100میلیون تومان بیمه کرده است، درحالی که ارزش واقعی آن 200 میلیون تومان است در این حالت کم بیمه گی اتفاق افتاده و در زمان محاسبه خسارت قاعده نسبی سرمایه باید اعمال شود. اگرخسارتی به مبلغ 20میلیون تومان رخ دهد فقط مبلغ 10میلیون از خسارت به بیمه گزار پرداخت میگردد.

  فرمول محاسبه قاعده نسبی سرمایه به شرح زیر است:

  خسارت قابل پرداخت = خسارت واقع شده ضربدر (ارزش بیمه شده تقسیم بر ارزش واقعی)

  خسارت قابل پرداخت= 20.000.000* (100/200) = 10.000.000