• مهدی وهابی

    عضو
    3 آذر 1399 در 11:24 بعد از ظهر

    بيمه نامه آتش سوزي با شرايط جايگزيني و بازسازي براي مواردي كاربرد دارد كه به دنبال استفاده و كاركرد واحد صنعتي و يا صنفي ارزش مورد بيمه به دليل اعمال ضريب استهلاك يا مستهلك شده به ميزان ٥٠ درصد يا بيشتر كاهش مي يابد و دچار استهلاك قابل توجهي شود. در اين شرايط اگر بخواهيم همين مورد بيمه را مجدد بازسازي و جايگزين كنيم هزينه آن مي تواند چندين برابر باشد. لذا از همين رو نسبت به اخذ اين پوشش اقدام مي شود تا در زمان خسارت به ماشين آلات جايگزيني آنها و در صورت خسارت به ساختمان هزينه بازسازي جبران شود ولي بايد توجه داشت كه مورد بيمه بايد به ارزش روز بيمه شود و از سوي ديگر شرايطي در اين پوشش حاكم است كه اگر رعايت نشود سبب لغو آن مي شود. از جمله صدور بيمه نامه به ارزش روز و نه كمتر و اينكه اگر بيمه گذار قصد تعمير در محلي به جز محل مورد بيمه داشته باشد بايد تاييديه بيمه گر را اخذ نمايد و يا وضعيت مورد بيمه نبايد به شرايط بهتري نسبت به قبل از حادثه ارتقا يابد و به عبارتي كيفيت آن بهتر شود و همچنين عدم تمايل بيمه گذار به تعويض و يا بازسازي موارد خسارت ديده در محل مورد بيمه و يا محل ديگر. همچنين بايد توجه داشت با توجه به شرايط اقتصادي جامعه صرفا اين پوشش به موارد بيمه اي قابل ارائه مي باشد كه از تاريخ پايان كار ساختمان ها و سال ساخت ماشين آلات در زمان صدور بيمه نامه بيش از ٥ سال نگذشته باشد.