• نازنین یادگاری

  عضو
  18 مرداد 1402 در 6:10 بعد از ظهر

  موارد لغو پروانه نمایندگی:

  طبق ماده 19 آیین نامه 75 پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می شود :

  1. با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل .
  2. در صورتی که نماینده حقیقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد .
  3. در صورتی که مدیرعامل یا عضو بیمه ای هیئت مدیره نمایندگی حقوقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین نامه را از دست بدهد یا فوت کند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه،فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود .
  4. در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه ،موضوع ماده 20 یا کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده،موضوع ماده21 .
  5. در صورت ورشکستگی نماینده حقوقی.