• علی اصغر کاووسی

  عضو
  1 مرداد 1402 در 3:13 بعد از ظهر

  وظایف ارزیاب خسارت:

  براساس ماده یک آئین نامه 85 وظایف ارزیاب خسارت عبارت است از:

  1. بررسی و تحقیق درمورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت
  2. تعیین مقدار خسارت
  3. تشخیص میزان تعهدات بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه
  4. مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه ای