• علی اصغر کاووسی

    عضو
    27 تیر 1402 در 11:40 قبل از ظهر

    پروانه ارزیابی:

    پروانه ارزیابی خسارت بیمه ای برای اشخاص حقیقی صرفاً در یک زمینه تخصصی بیمه ای صادر می شود ،اما برای مؤسسات ارزیابی خسارت در یک یا چند زمینه تخصصی که در چارچوب دستورالعمل های بیمه مرکزی تبیین شده است صادر می شود.