• نازنین یادگاری

  عضو
  24 تیر 1402 در 12:45 بعد از ظهر

  انواع نمایندگی بیمه :

  در ایران 2 نوع نماینده بیمه داریم؛ حقیقی و حقوقی

  نماینده حقیقی یک فرد (آقا یا خانم) است که کد نمایندگی بیمه به نام خود او صادر می شود .

  نماینده حقوقی یک شخص حقوقی (شرکت) می باشد که کد بنام آن شرکت صادر می شود .