• محمد کمیلی فر

    عضو
    10 مهر 1401 در 7:35 بعد از ظهر

    میزان مسئولیت هر شخص توسط کارشناس تصادفات مشخص و به همان نسبت متعهد به جبران و در این برخورد ۷۵ و ۲۵ می باشد.