• ف. حسین نژاد (روابط عمومی شاب)

    مدیریت
    3 مهر 1401 در 10:59 قبل از ظهر

    مطلب ارسال شده از سوی یک بازدید کننده به نام آقای افشین:

    من باصرافی کوکوین قبلاکارمیکردم،متاسفانه پوزیشن هارو زودتر از استاپ لاس میبست،یا یکدفعه خودبه خودپوزیشن بسته میشدواهرم رو کم یازیادمیکرد،وبسیاری ازدوستان هم این اتفاق براشون ،میوفتاد