• طاهره اعتمادی

    عضو
    28 شهریور 1401 در 10:59 قبل از ظهر

    براساس ماده۲۲ شرایط عمومی بیمه نامه عمل می کنیم و دفاعیات بیمه گر را اعلام می کنیم اگر مرجع قضایی متقاعد شد و پذیرفت که نیاز به تشکیل پرونده و پرداخت خسارت نیست اما اگر مرجع قضایی متقاعد نشد و نپذیرفت بایستی پرونده تشکیل و بررسی و خسارت پرداخت گردد