• مرتضی ظهرابی

    عضو
    28 شهریور 1401 در 10:52 قبل از ظهر

    درسته تو شرایط عمومی بیمه نامه مرور زمان شرط شده اما در قانون برای طرح دعوی در مراجع قضایی شرط مرور زمان برداشته شده شاید مراجع قضایی به استناد این موضوع شرکت بیمه رو ملزم به پرداخت خسارات کنند.