• فرهاد عظیمی

    عضو
    21 شهریور 1401 در 3:45 بعد از ظهر

    بله مقاومت هایی از سوی برخی قضات در این زمینه وجود دارد ولیمرور زمان در قراردادهای تجاری به قوت خود باقی است و اینجانب تا کنون در تعدادی پرونده توانسته ام به مرور زمان استناد کنم و قاضی را متقاعد سازم. ضمنا نظریه مشورتی ای از وزارت دادگستری نیز معتبر بودن شرط مرور زمان در دعاوی بیمه ای را تایید نموده است که اگر پیدا کنم اینجا قرار می دهم.