• فرهاد عظیمی

    عضو
    21 شهریور 1401 در 3:45 بعد از ظهر

    بله مقاومت هایی از سوی برخی قضات در این زمینه وجود دارد ولیمرور زمان در قراردادهای تجاری به قوت خود باقی است و اینجاکنون در تعدادی پرونده وانسته ام به مرور زمان استناد کنم و قاضیقاعد سازم. ضمنا نظریه مشورتی ای از وزارتدگستری نیز معتبر بودن شرط مرور زمان در دعاوی بیمه ای را تایید نموده است که اگر پیدا کنم اینجا قرار می دهم.