• بیتا نادعلی

  عضو
  21 شهریور 1401 در 8:23 قبل از ظهر

  با سلام و احترام

  دوستان گرامی پیشنهاد میگردد مطالبی که در گفتمانی با موضوع خسارت ناشی از تگرگ در بیمه بدنه خودرو” را مطالعه بفرمایید.

  آقایان عظیمی، الفتی و آقای تواژن نظریات فنی و ارزشمندی نوشته اند.

  محمد سعید الفتی:

  1- در مقدمة ماده3 آیین نامه شماره 53 به صراحت به خسارت « ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه» اشاره شده است که تحت پوشش است. مفهوم این عبارت جامع است و هرگونه برخوردی را با هر جسمی شامل می شود و استثنایی در آن دیده نمی شود و درنتیجه خسارت وارد شده در اثر برخورد به هر شکل در تعهد بیمه گر است.

  2- در اینجا هیچ تعریفی از مواد تشکیل دهنده جسم مشاهده نمی شود. اگر قرار باشد تگرگ را حادثه طبیعی تلقی کنیم، آیا نمی شود ریزش کوه و برخورد سنگ غلتیده از کوه را هم حادثه طبیعی تلقی کنیم و از جبران آن خسارت بپرهیزیم؟

  3- در ادامه ماده 3 به صراحت خسارت ها و هزینه های دیگری هم که تحت پوشش است نام برده شده اند و مکمل موضوع برخورد هستند و این موضوع نشان می دهد که تگرگ موضوعی نبوده که مغفول مانده و به آن توجه نشده است. دلیل این ادعا هم مفاد مقدمة ماده 5 است که به صراحت خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان مستثنی شده است و شرط خلاف آن این است که هر خسارت دیگری حتی اگر حادثه طبیعی تلقی شود به استناد ماده 3 تحت پوشش است.

  4- اگر قرار بود حوادث طبیعی مستثنی شوند کافی بود در آیین نامه نوشته شود «خسارت های ناشی از حوادث طبیعی مانند یا از جمله سیل، زلزله و آتشفشان». در این صورت علی رغم اینکه «تگرگ» نام برده نشده است ولی تلقی دیدگاه سوم پذیرقتنی بود.

  5- فرض بفرمایید که موضوع چنین خسارتی به دادگاه ارجاع شود. در این صورت چون دادگاه شرایط عمومی را به عنوان قرارداد الحاقی تلقی می کند که بیمه گذاران بدون اینکه بتوانند تغییری در آن ایجاد کنند؛ در صورت استدلال بیمه گر بر اساس دیدگاه دوم و سوم، به یقین با توجه به نص صریح شرایط عمومی، در مورد خسارت ناشی از تگرگ به نفع بیمه گذار رای خواهد داد و صدور پوشش تکمیلی را مغایر مفاد و مقررات آیین نامه 53 تشخیص می دهد.1- در مقدمة ماده3 آیین نامه شماره 53 به صراحت به خسارت « ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه» اشاره شده است که تحت پوشش است. مفهوم این عبارت جامع است و هرگونه برخوردی را با هر جسمی شامل می شود و استثنایی در آن دیده نمی شود و درنتیجه خسارت وارد شده در اثر برخورد به هر شکل در تعهد بیمه گر است.

  2- در اینجا هیچ تعریفی از مواد تشکیل دهنده جسم مشاهده نمی شود. اگر قرار باشد تگرگ را حادثه طبیعی تلقی کنیم، آیا نمی شود ریزش کوه و برخورد سنگ غلتیده از کوه را هم حادثه طبیعی تلقی کنیم و از جبران آن خسارت بپرهیزیم؟

  3- در ادامه ماده 3 به صراحت خسارت ها و هزینه های دیگری هم که تحت پوشش است نام برده شده اند و مکمل موضوع برخورد هستند و این موضوع نشان می دهد که تگرگ موضوعی نبوده که مغفول مانده و به آن توجه نشده است. دلیل این ادعا هم مفاد مقدمة ماده 5 است که به صراحت خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان مستثنی شده است و شرط خلاف آن این است که هر خسارت دیگری حتی اگر حادثه طبیعی تلقی شود به استناد ماده 3 تحت پوشش است.

  4- اگر قرار بود حوادث طبیعی مستثنی شوند کافی بود در آیین نامه نوشته شود «خسارت های ناشی از حوادث طبیعی مانند یا از جمله سیل، زلزله و آتشفشان». در این صورت علی رغم اینکه «تگرگ» نام برده نشده است ولی تلقی دیدگاه سوم پذیرقتنی بود.

  5- فرض بفرمایید که موضوع چنین خسارتی به دادگاه ارجاع شود. در این صورت چون دادگاه شرایط عمومی را به عنوان قرارداد الحاقی تلقی می کند که بیمه گذاران بدون اینکه بتوانند تغییری در آن ایجاد کنند؛ در صورت استدلال بیمه گر بر اساس دیدگاه دوم و سوم، به یقین با توجه به نص صریح شرایط عمومی، در مورد خسارت ناشی از تگرگ به نفع بیمه گذار رای خواهد داد و صدور پوشش تکمیلی را مغایر مفاد و مقررات آیین نامه 53 تشخیص می دهد.