• محمدسعید الفتی

    عضو
    19 شهریور 1401 در 1:05 بعد از ظهر

    همانطور که جناب آقای عظیمی مطرح فرمودند، رجوع بیمه گر به بیمه گذار مسؤول خسارت موضوعیت ندارد چرا که در اساس، قرارداد بیمه مسؤولیت(بیمه نامه) به مناسبت جبران خسارت ناشی از مسؤولیتی که برای بیمه گذار ایجاد شده منعقد شده است، بنابراین مفهوم ماده 30 قانون بیمه را نباید فقط رجوع به بیمه گذار تلقی و تفسیر کرد. علی رغم این مطلب، حتی در مواردی هم قوانین اجازه رجوع به بیمه گذار یا استفاده کننده از بیمه را به بیمه گر می دهد: مثلاً در ماده 14 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث (با وجود اینکه عنوان بیمه مسؤولیت ندارد ولی در واقع بیمه مسؤولیت است). اما در مواردی که بیمه گذار مسؤول واقع می شود ولی مقصر نیست و ناچار به جبران خسارت است، بیمه گر می تواند به قائم مقامی بیمه گذار به مقصر حادثه رجوع کند. مصداق آن در بیمه مسؤولیت متصدیان حمل و نقل است در صورتی که طرف دیگری غیر از راننده بیمه گذار مقصر حادثه باشد (ماده 14 شرایط عمومی قرارداد بیمه مسؤولیت مدنی متصدیان حمل و نقل آیین نامه شماره 87).