• راحله نجفی

  عضو
  18 شهریور 1401 در 9:18 بعد از ظهر

  درود و عرض ادب خدمت اعضا محترم شاب

  در ماده 3 شرایط عمومی (خسارت های تحت پوشش) عنوان شده “چنانچه در حین حرکت اجزا و یامحمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.”

  که دقیقا مشخص نشده در اثر چه حادثه ای این اجزا به موضوع بیمه برخورد نماید.

  همچنین در ماده 5 شرایط عمومی (خسارت های مستثنا شده) عنوان شده “خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر اینکه در بینه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.

  خسارت های ناشی از سیل زلزله و آتشفشان”

  با توجه به این ماده خسارت ناشی از طوفان مستثنا نشده. بنابراین با در نظر گرفتن این دو ماده خسارت قابل بررسی می باشد.