• علی نیکوکار

    عضو
    15 تیر 1401 در 2:07 بعد از ظهر

    مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع(تبصره یک ماده66 قانون تامین اجتماعی)که ناشی از حادثه منجر به فوت و نقص عضو و بروز جراحت کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد