• حسن صدر

    عضو
    8 خرداد 1401 در 11:14 بعد از ظهر

    با فرض اینکه هر ۴ خودرو جز خودروهای متعارف باشند، بعد از نسبت گیری( کمی رند کردم) به این اعداد میرسیم. زیاندیده ۱۵۰ تومانی ۴۸۳.۸۷۱.۰۰۰ ریال / زیاندیده ۱۰۰ تومانی ۳۲۲.۵۸۱.۰۰۰ ریال/ زیاندیده ۵۰ تومانی ۱۶۱.۲۹۱.۰۰۰ ریال / زیاندیده ۱۰ تومانی ۳۲.۲۵۸.۰۰۰ ریال