• عابد ساعد

    عضو
    8 خرداد 1401 در 11:05 بعد از ظهر

    نسبت کل خسارت وارده به میزان تعهد مالی را پرداخت خواهد کرد. خسارت وارده به هر خودرو ضربدر تعهد مالی تقسیم بر کل خسارات وارده.

    مثلا خودروی که ۱۵۰ میلیون خسارت دیده میزان پرداختی ۴۸۳۸۰۰۰۰ تومان میباشد