• کامران علوی

  عضو
  4 خرداد 1401 در 11:59 قبل از ظهر

  باسلام میدانیم بیمه نامه ها کلا ۲ تیپ هستند

  ۱_بیمه نامه های تمام خطر که در این نوع بیمه ها همه خطرات تحت پوشش است مگر اینکه در استثنائات ذکر شده باشد

  ۲_ بیمه نامه های با خطرات شمرده شده یعنی فقط خطراتی تحت پوشش است که در زمره تعهدات بیمه کر نام برده شده و بقیه موارد تحت پوشش نیست چه از بقیه موارد در استثنائات نام ببریم چه نام نبریم

  در بیمه نامه های تمام خطر خسارتهای ناشی از پوسیدگی و عیب مستمر از شمول تعهدات بیمه خارج است وقتی تمام خطر خسارتهای ناشی از فرسودگی را نمیدهد چطور در بیمه نامه های با خطرات شمرده شده خسارت ناشی از فرسودگی و نخ زدن لاستیک را بدهداین مساله کمی فراتر از ندادن قطعه فرسوده میباشد کلا کل خسارت وقتی ناشی از فرسودگی یا عبب مستمر یک قطعه بوده است قابل پرداخت نیست یعنی لاستیک فرسوده ترکیده ماشین واژگون شده خسارت به کل ماشین وارد شده ولی عامل آن عیب مستمر بوده