• پوریا مبینی

    عضو
    18 اردیبهشت 1401 در 5:20 بعد از ظهر

    الحاقیه های تغییر آدرس، تغییر نیروی کار، تغییر شماره های تماس، تغییر بیمه گزار، تغییر پلاک خودرو و… الحاقیه هایی هستند که بار مالی برای بیمه گزاران ندارد در حالی که خدمتی از سوی بیمه گر ارائه شده است و بیمه گر هزینه هایی هر چند ناچیز متحمل می شود. خدمات بیمه گران در این موارد باعث استمرار اعتبار بیمه نامه ها می باشد.