• سیدمحمدجواد سجادیان

    عضو
    25 فروردین 1401 در 1:30 بعد از ظهر

    از آنجا که ارزش تمام محموله از بین رفته است و اصل در پرداخت خسارت فاکتور محموله میباشد و چنانچه متصدی قبض باسکول مبنی بر 28 تن را ارائه دهدو ثابت کند اشتباه اپراتور بوده میزان خسارت 280 میلیون خواهد بود اما اگر قبض باسکول ارائه نکند میزان خسارت 270 میلیون خواهد بود