• فرهاد عظیمی

    عضو
    24 فروردین 1401 در 2:44 بعد از ظهر

    در خصوص بند دو باید بگویم اگرچه ما بحث بازیافت خسارت از متصدی توسط بیمه گر را رد کردیم ولی بحث بازیافت خسارت از متصدی صدور بارنامه توسط شرکت حمل و نقل منتفی نیست و احمال دارد شرکت حمل و نقل کوتاه نیایید و مابه التفاوت خسارت را از وی مطالبه کند. برای این موضوع من در ایران بیمهنامه ای تا کنون ندیده ام اما کاملا قابل بیمه شدن است و همت شبکه فروش را می طلبد تا با قانع کردن متصدی و شرکت بیمه هم درامد خود و هم پرتفوی صنعت بیمه را افزایش دهند.