• سلام و احترام

    سپاسگزارم

    کاملا درست میفرمایید. مشکل از اینجا شروع می شود که در سنوات قبل این موضوع به نحوی با ارایه پوشش تکمیلی جبران میشد و بیمه گذاران بدون آگاهی از تغییرات صورت گرفته خواستار تمدید بیمه نامه میباشند، غافل از اینکه برخی از پوشش ها ، حذف گردیده است.

    اگر هدف این بیمه نامه جبران خسارت وارد به کارکنان است چرا پوششی برای خسارت وارد به اشخاص ثالث به طور کلی طراحی گردیده است. شاید بهتر بود ما حدود این بیمه نامه را اصولا به ثالث تصری نمیدادیم و جبران خسارت این ناحیه را به تهیه بیمه نامه جداگانه ( از پیش هم مرسوم بود) معطوف میکردیم.

    ارادتمند