• فرهاد عظیمی

  عضو
  17 فروردین 1401 در 12:12 بعد از ظهر

  سلام جناب آقای الفتی عزیز

  به نظر من تعریف ارائه شده از سوی سندیکا چنگی به دل نمی زند و ابهام را بیشتر می کند. این تعریف تقریبا بجز شخص ثالث همه را در بر می گیرد. پیشنهاد من برای تعریف عوامل اجرائی این است:

  عوامل اجرائی: در این بیمه نامه، فارغ از هر تعریف دیگری، منظور از عوامل اجرائی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بجز کارکنان، اشخاص ثالث وبیمه گذار می باشد که اجرای تمام، بخش یا بخش هایی از فعالیت موضوع بیمه را انجام می دهند.

  تبصره: مهندسان طراح، محاسب و ناظر جزء عوامل اجرائی بیمه گزار می باشند/ نمی باشند.

  منظورم از درج این تبصره با دو فعل متضاد این است که بسته به نظر کارگروه بیمه های مسئولیت در خصوص «می باشد یا نمی باشد» تصمیم گیری شود و نظر شخص من نمی باشد است.