• فرهاد عظیمی

    عضو
    17 فروردین 1401 در 11:38 قبل از ظهر

    بله درست می فرمایید بهتر است در شرایط عمومی نوشته شود ولی آیا امکانپذیر است که همه چیز در شرایط عمومی گنجانده شود؟ ضمنا اینکه می فرمایید «وقتی نام شخصی به عنوان بیمه گذار در بیمه نامه درج شده و حق بیمه از آن
    شخص دریافت میشود نوعی حق برای دریافت خسارت نیز به ذهن متبادر مینماید» با اصل نفع بیمه ای مغایرت دارد. تصور کنید من بدون اطلاع شما خودروی شما را به نام خودم بیمه کنم و دو میلیون تومان حق بیمه را هم بدهم بعد با یک تصادف بیاییم و ده میلیون تومان از شما خسارت بگیرم.