• محمدسعید الفتی

    عضو
    25 اسفند 1400 در 12:44 قبل از ظهر

    پیشنهاد می شود که در تعریف عبارت «به دستور بیمه گذار» به ترتیب زیر اضافه شود:

    مسئولیت بیمه گزار در قبال شخص عوامل اجرایی تحت پوشش می باشد؛ عوامل اجرایی به تمامی افرادی اطلاق می شود که به دستور بیمه گذار در فرآیندهای اجرای پروژه برای تمام حوزه های کاری ، شرح وظایف و رویه های انجام کارها به منظور تحقق اهداف نهایی پروژه فعالیت می نمایند.