• مرتضی صارمی

  عضو
  9 اسفند 1400 در 11:32 بعد از ظهر

  بنده رایی را پیدا کردم که به دلیل طولانی بودن یک بند آن را نوشته و مابقی را به صورت لینک منتشر می کنم. دوستان مطالعه کرده و نظر دهند.

  رأی هیأت عمومی برای ابطال قسمتی از دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی

  ۱- ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مبین این امر است که مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت های تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا سایر قوانین باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶، ۹۰ و دیگر مواد قانون تامین اجتماعی، در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراست که به وسیله مامـورین اجرایی سازمان قابل وصول می باشد. لذا فراز اول ماده ۵۰ قانون مذکور ناظر به حق بیمه و متفرعات آن است که قطعاً مخاطب آن کارفرماست و فراز دوم آن ماده ناظر به هزینه های انجام شده است که در این خصوص مخاطب و متعهد سازمان الزاماً کارفرما نیست بلکه هر شخصی است که برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد کرده باشد.رأی هیأت عمومی برای ابطال قسمتی از دستورالعمل ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی
  ۱- ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مبین این امر است که مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت های تاخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا سایر قوانین باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۶، ۹۰ و دیگر مواد قانون تامین اجتماعی، در حکمذد مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجراست که به وسیله مامـورین اجرایی سازمان قابل وصول می باشد. لذا فراز اول ماده ۵۰ قانون مذکور ناظر به حق بیمه و متفرعات آن است که قطعاً مخاطب آن کارفرماست و فراز دوم آن ماده ناظر به هزینه های انجام شده است که در این خصوص مخاطب و متعهد سازمان الزاماً کارفرما نیست بلکه هر شخصی است که برای سازمان تامین اجتماعی هزینه ایجاد کرده باشد.

  https://kartaban.com/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-66-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA/