• محسن قربانی

    عضو
    6 اسفند 1400 در 6:26 بعد از ظهر

    ماده ۶۶- «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرم یا نمایندگان او بوده سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود »

    باتوجه به متن ماده ۶۶این پوشش در بیمه نامه مسئولیت کارفرما جایگاه مهمی دارد و در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای مذکور لزومی ندارد.