• منصوره احدی نژاد

    عضو
    4 اسفند 1400 در 2:50 بعد از ظهر

    .در مورد سوال اول (اینکه آیا می تونیم پرونده اول را مختومه کنیم) چنانچه بیمه گذار در موعد مقرر کلیه مدارک و مستندات لازم رو ارائه و خسارت ارزیابی شده باشد لذا بیمه گذار به تکلیف خود طبق ماده ده آئین نامه 53 عمل کرده لیکن برای دریافت خسارت مراجعه نکرده است. این موضوع را می توان به دو شکل تفسیر کرد اول اینکه زیاندیده بعد از گذشت شش ماه قصد دریافت خسارت را نداشته و از دریافت آن بطور ضمنی انصراف داده دوم اینکه بیمه گر پرونده را بعد از شش ماه پیگیری نکرده و با هماهنگی زیاندیده، پرونده را تعیین تکلیف نکرده است. ضمن اینکه بیمه گر می توانست خسارت را در همان تاریخ به حساب زیاندیده واریز نماید( اگر زیاندیده نیز به میزان خسارت اعتراض داشت ، امکان بررسی اعتراض توسط بیمه گر وجود دارد) .

    در مورد سوال دوم (قبل از پرداخت خسارت دوم پرونده اول مختومه بشه یا بعد از اون) از نظر بنده ترتیب رسیدگی وپرداخت و تعیین تکلیف پرونده ها باید بر اساس تاریخ حوادث (هر کدام زودتر اتفاق افتاده) انجام بشه چرا که صرف نظر از منطق اون در حالت کلی در صورت دریافت خسارت در حادثه اول و عدم مراجعه جهت بازدید سلامت و عدم تعمیر خودرو در حادثه اول درصورت بروز حادثه از همان نقطه ، خسارتی پرداخت نمی شود پس در این حالت ما نمی تونیم اول خسارت دوم رو رسیدگی کرده و بعد خسارت اول را تعیین تکلیف کنیم.

    .در هر حال از نظر بنده در صورت درخواست انصراف زیاندیده از خسارت اول بیمه گر باید اقدام نموده و سپس به خسارت دوم بپردازد. .