• فرهاد عظیمی

  عضو
  21 بهمن 1400 در 10:00 بعد از ظهر

  و اما پوشش تکمیلی دیات غیر مسری و دیات مازاد بر دیه اول:

  تقریباً در همه شرکت‌های بیمه بیمه نامه به گونه‌ای صادر می‌شود که خسارت‌های بیشتر از یک دیه برای هر نفر در هر حادثه قابل پرداخت نیست

  در حالی که همان‌طور که در ویدئوی بالا توضیح دادیم حالت هایی پیش می آید که فرد به بیش از یک دیه محکوم می‌شود. این حالت ها در حال حاضر عبارتند از

  ۱. دیه مازاد بر دیه اول و آن حالتی است که میزان آسیب های وارده به فرد را وقتی با هم جمع می‌کنیم جمع دیات بیشتر از یک دیه میشود

  ۲. وقتی است که فرد مشمول دیات غیر مسری می شود

  از آنجا که در این دو حالت مبلغ مازاد بر یک دیه از محل بیمه نامه قابل پرداخت نیست، بنابراین باید پوشش تکمیلی مربوط خریداری شود.