• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 بهمن 1400 در 4:30 بعد از ظهر
  منابع و مواخذ:

  کتابها:

  . 1. حقوق بیمه،دکتر جانعلی محمود صالحی،بیمه مرکزي ایران، 1381

  . 2. کلیات بیمه ، آیت کریمی، بیمه مرکزي ایران ، 1390

  3. مبانی نظري و عملی بیمه،دکتر عبدالناصر همتی و دکتر علی دهقانی، بیمه مرکزي ایران، 1382

  4. بیمه عمر و سایر بیمه هاي اشخاص، ژان لوك اوبر، ترجمه دکتر جانعلی محمود صالحی،پژوهشکده. بیمه، 1390

  . 5. اصول و کلیات بیمه هاي اشخاص،هادي دستباز،دانشگاه علامه طباطبائی، 1377

  . 6. دانستنی هاي بیمه مسئولیت، علی اعظم محمد بیگی و محمد حیدري، پوششگسار، 1387

  . 7. قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، توفیق عرفانی، کیهان، 1381

  . 8. جزوه درسی بیمه هاي مسئولیت دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه، فرهاد عظیمی ، 1391

  . 9. جزوه درسی بیمه هاي اشخاص دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه، ، فرهاد عظیمی ، 1390

  . 10 .جزوه درسی بیمه هاي حقوق بیمه دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه، ، فرهاد عظیمی 1390

  . 11 .جزوه درسی ریسک و بیمه دوره کارشناسی رشته مدیریت بیمه، ، فرهاد عظیمی 1390

  مقاله:

  1. دکتر حسن بادینی، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظامهاي جبران خسارت، فصلنامه حقوق، مجله حقوق و علوم سیاسی ، شماره 2،1387

  اینترنت:

  http://hamtaco.com