• فرهاد عظیمی

  عضو
  19 بهمن 1400 در 4:28 بعد از ظهر

  نتیجه گیري :

  از مجموع مباحث مطرح شده در این تحقیق چنین نتیجه گیري می شود در صورت وجود دو بیمه نامه براي جبران خسارت چنانچه هر دو بیمه ماهیت خسارتی داشته باشند :

  • اولاً امکان استفاده همزمان بیمه گذار یا بیمه شده از مزایاي هر دو بیمه وجود ندارد.
  • ثانیاً بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند جانشین بیمه گذار شده و به مقصر اصلی حادثه مراجعه نماید.

  اما چنانچه حداقل یکی از دو بیمه نامه ماهیت غرامتی داشته باشد، بجز موارد استثناء که در متن شرح داده شد:

  • بیمه گذار یا بیمه شده یا ذینفع می تواند همزمان از مزایاي هر دو بیمه استفاده کند.
  • بیمه گر پس از پرداخت خسارت حق مراجعه به عامل زیان نداشته و این حق حسب مورد متلعق به
  • بیمه گذار، بیمه شده یا ذي نفع می باشد.