• فرهاد عظیمی

  عضو
  2 بهمن 1400 در 11:52 قبل از ظهر

  متن ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

  ماده 539-

  هرگاه مجنیٌ علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید
  یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین
  می شود:

  الف – در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب
  بزرگتر ثابت می شود.

  ب – در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت
  تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود و اگر
  مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات
  مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می کند و دیه صدمات غیرمسری،
  جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.