• فرهاد عظیمی

    عضو
    1 بهمن 1400 در 2:48 بعد از ظهر

    ج: جمع بیمه مسئولیت با بیمه عمر

    با توجه به اینکه بیمه عمر نیز ماهیت سرمایه اي دارد و اصل زیان یا اصل خسارت واقعی در آن اعمال نمی شود با همان استدلال که در بند پیش مطرح شده در بیمه هاي عمر نیز فرد می تواند هم از مزایاي بیمه مسئولیت و هم از مزایاي بیمه عمر همزمان استفاده نماید.