• مرتضی صارمی

    عضو
    19 دی 1400 در 11:07 بعد از ظهر

    بیمه نامه با خطرات معین است و اشاره ای به حوادث رانندگی نشده است. در رابطه با بیمه تمام خطر چه منبعی پیشنهاد می کنید برای مطالعه؟