• فرهاد عظیمی

  عضو
  14 دی 1400 در 10:11 قبل از ظهر

  نظريه شماره7/540 مورخ1386/2/8

  سؤال:

  آيا در حال حاضر در دعاوي حقوقي مرور زمان قابل استناد است يا مرور زمان منتفي شده است؟

  نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه :

  در مورد دعاوي حقوقي با وضع قوانين جديد از جمله قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و نيز قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٣ با اصلاحات سال ١٣٨١ كه در آن مرور زمان براي دعاوي پيش بيني نشده و همچنين توجهاً به نظريه شماره ٧٢٥٧ مورخ 27/11/61 شوراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان دعاوي حقوقي منتفي شده است . لكن در مواردي كه طبق قوانين خاص طرح بعضي از دعاوي مقيد به مهلت معيني است (ازجمله در بعضي از دعاوي مربوط به قانون تجارت و يا قانون بيمه ) اين قوانين به قوت خود باقي است و در امور كيفري طبق مقررات ماده ١٧٣ و ١٧٤ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ١٣٧٨ مرور زمان وجود دارد.