• عظیمی جان، اذیت نمیکنم. نظر شخصی بنده است ، همانند نظر شما و دیگر دوستان.

    عنوان : تخفیف “عدم خسارت” می باشد نه تخفیف ” عدم دریافت خسارت”

    بگردیم به دنبال ریشه این تخفیف در این رشته بیمه ای . البته همانطور که دوستان هم اشاره کردند گاها رفتار بیمه گران در کسر یا عدم کسر این نوع تخفیف متفاوت است.

    اما این چیزی که تقریبا مرسوم است، عدم استفاده از بیمه نامه بدنه، شرط استفاده از تخفیف عدم خسارت می باشد ولی ….